§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shamballasklep.pl prowadzony jest przez Shamballa Sławomir Wołoszczuk-Darnowski ul. Zofii Nałkowskiej 3 , 97-300 Piotrków Trybunalski, telefon i adres e-mail: +48 798 250 915, shamballa@shamballasklep.pl, NIP:7712850661, REGON: 362219130 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. BDO: 000576980

2. Regulamin niniejszy stosuje się do zawieranych umów poprzez stronę internetową www.shamballasklep.pl

3. Definicje:

a) Strona internetowa sklepu – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.shamballasklep.pl

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, określający w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz warunki i zasady składania Zamówienia,

c) Sprzedawca - Shamballa Sławomir Wołoszczuk-Darnowski ul. Zofii Nałkowskiej 3 , 97-300 Piotrków Trybunalski , telefon i adres e-mail: +48 798 250 915, shamballa@shamballasklep.pl, NIP:7712850661,REGON: 362219130, BDO: 000576980

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, które określa w szczególności rodzaj i liczbę zamówionych Produktów,

h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

i) Produkt – dostępny w Sklepie internetowym produkt ruchomy, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

j) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

k) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty  na stronie sklepu internetowego, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

l) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

m) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

n) Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu

o) Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży,

c) prowadzeniu Newslettera.

5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest prawidłowe dokonanie rejestracji, które następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, a tym samym podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

7. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: www.shamballasklep.pl.

8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

9. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

10. Zapytania i reklamacje mogą̨ być́ kierowane na adres: shamballa@shamballasklep.pl

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sprzedawca może pozbawić́ Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również̇ może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego terminu na zastosowanie się do żądania Sprzedawcy, w szczególności kiedy Kupujący dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a także gdy:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących Sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać́ powtórnej rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.

3. Zamówienie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, może być składane 7 dni tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

5. Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Kupujący ma możliwość́ modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się̨ wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Natomiast w sytuacji, kiedy Kupujący będzie chciał dokonać zmian w danych po skutecznym złożeniu Zamówienia, powinien on niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

7. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać́ informacje dotyczące:

a) zamówionych Produktów,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują̨),

c) wybranej formy płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowe wolne będą realizowane następnego dnia roboczego.

11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail.

12. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.

13. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi 3 dni robocze.

14. Zamówienia wybrane z płatnością za pobraniem będą realizowane po wcześniejszej akceptacji zamówienia drogą SMS przez konsumenta. Wiadomość będzie wysyłana z numeru 798250915

15. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

§ 4. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4. Kupujący niebędący osobą fizyczną w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Kupujący ma możliwość wyboru następujących form płatności:

a) przelew z góry na rachunek bankowy

b) płatność Apple Pay

c) za pośrednictwem platformy Przelewy 24, płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności

d) za pośrednictwem platformy imoje, płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności

e) płatność za pobraniem - dodatkowy koszt 5,00 zł

f) płatność PayPal - obsługa tylko zamówień zagranicznych.

6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

7. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, Produkt wysyłany jest do Kupującego w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedawcy nr PL 98 1050 1764 1000 0092 8383 3177 W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.

8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 e) niniejszego paragrafu Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 72 godziny po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie), a płatność za Zamówienie dokonywana jest u przedstawiciela firmy kurierskiej.

9. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

10. Płatności dokonywane online w Sklepie internetowym obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61) 847-52-64, fax: (61) 847-08-38, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

11. Płatności dokonywane online w Sklepie internetowym obsługiwane są za poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 5. DOSTAWA

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.

2. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy zamówionych Produktów:

a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmy kurierskie (DPD, Kurier Inpost, Poczta Polska kurier 24)

b) odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.

3. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 249 zł. Nie dotyczy zamówień z wybraną formą płatności za pobraniem.

6. Do zamówień za pobraniem jest naliczana kwota w wysokości 5,00 zł,

7. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

9. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

10. Termin dostarczenia Produktów do Kupującego wynosi zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz od 4 do 14 dni roboczych na terenie Unii Europejskiej.

11. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

d) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, minerały, świece, zioła, suplementy diety.

e) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie elektronicznego formularza przez Kupującego drogą mailową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. W przypadku przesyłek wysłanych i nieodebranych przez Kupującego (przesyłka zostaje zwrócona Sprzedającemu) oraz przypadku nieodebrania przez Kupującego dostarczonego towaru we wskazanym terminie dostawy. Sprzedającemu przysługuje prawo do domagania się od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania przez niego Umowy, w tym zwrotu kosztów wysyłki towaru oraz przesyłki zwrotnej do Sprzedającego, także w przypadku zamówień z darmową dostawą, które nie zostały odebrane przez Kupującego i nastąpił ich zwrot do Sprzedającego. W przypadku nieodebrania przesyłki, Klient traci prawo do darmowej dostawy i zostanie obciążony przez Sprzedającego kosztem wysyłki zamówienia do Klienta i kosztem przesyłki zwrotnej do Sprzedającego.

12. Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

13. Sprzedawca może anulować zamówienie biorąc pod uwagę historię zamówień Klienta lub brak kontaktu z Klientem.

§ 7. REKLAMACJE

I. Reklamacje dotyczące wadliwych Produktów

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. 

4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu (Faktura Vat) lub jego kopię.

5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zatytułowane „Reklamacja” i należy ją przesłać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: shamballa@shamballasklep.pl

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni w formie pisemnej – drogą  elektroniczną. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

11. Powyższe, dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.shamballasklep.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.shamballasklep.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.shamballasklep.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

6.Kupujący nie może dostarczać Sprzedającemu informacji bezprawnym.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2022 rok

Formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

Pobierz

Loading...